ثبت کارخانه ی داروسازی لیپار

ثبت کارخانه ی داروسازی لیپار

ثبت کارخانه ی داروسازی لیپار

ارسال فرم ثبت کارخانه ی داروسازی لیپار داروی پارس در منطقه ی آزاد چابهار (تولید ماده موثره ی داروهای مخدر ) واقع در کمیسیون استان سیستان و بلوچستان و پس از مراحل ساخت و احداث این کارخانه با ایجاد شغل برای 600 نفر نیروی کار با سرمایه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال (شرکت اندیشه نگاه سلامت )

پیام خود را بنویسید

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید