لیست مواد اولیه ی دارویی مورد نیاز کارخانجات داروسازی در ایران

لیست مواد اولیه ی دارویی مورد نیاز کارخانجات داروسازی در ایران

 

1 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
2 ACIDUM ASCORBICUM
3 ACIDUM SALICYLICUM
4 AMINOPHENAZONUM
5 ATROPINI SULFAS
6 BENZOCAINUM
7 CHININI SULFAS
8 CHLORALI HYDRAS
9 CHLORAMPHENICOLUM
10 CLIOQUINOLUM
11 COFFEINUM
12 DITHRANOLUM
13 HEXOBARBITALUM
14 INDOMETACINUM
15 LIDOCAINUM
16 METRONIDAZOLUM
17 NEOMYCINI SULFAS
18 NYSTATINUM
19 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
20 PARACETAMOLUM
21 PHENAZONUM
22 PHENOLPHTALEINUM
23 PHENYLBUTAZONUM
24 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM
25 PREDNISOLONUM
26 PROCAINI HYDROCHLORIDUM
27 RESORCINOLUM
28 RIFAMPICINUM
29 SULFADIMIDINUM
30 TETRACAINI HYDROCHLORIDUM
31 THEOPHYLLINUM
32

VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM

 

در صورت تقاضا لطفا از 32 آیتم ذیل موارد انتخابی جهت اعلام نیاز و قیمت به شماره تماس 88561146 شرکت دارویی _ بازرگانی اندیشه نگاه سلامت

دکتر لواسانی تماس یا به شماره ی 88698009 فکس گردد .

پیام خود را بنویسید

کلیدواژه خود را وارد کنید