١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي

١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي

١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي

چو حيوان از شفا سرمست گردد/طبيب از فرط شادي مست گردد
خدا شفي و اين خود افتخاري است /كه دستي با خدا همدست گردد

 

١٤مهرماه، روز ملي دامپزشكي را به دامپزشكان محترم و زحمت كش هلدينگ سرمايه گزاري آواتيس، جناب آقاي دكتر لواساني و جناب آقاي دكتر خيرخواه تبريك عرض مي نماييم. در پناه حضرت حق سلامتي ، توفيق روز افزون و سربلندي را بريتان آرزومنديم .

 

شركت دارويي-بازرگاني انديشه نگاه سلامت
دكتر الهام شادالويي

پیام خود را بنویسید

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید